Općina Zmijavci

Poziv na sudjelovanje u javnoj raspravi o Nacrtu strategije razvoja Općine Zmijavci 2016. – 2021.
Ponedjeljak, 13 Ožujak 2017 18:53

Pozivaju se svi stanovnici općine Zmijavci, ali i ostala zainteresirana javnost da se uključe u javnu raspravu na Nacrt strategije razvoja općine Zmijavci 2016. – 2021.

Općina Zmijavci u suradnji s konzultantskom tvrtkom Ars Illyrica d.o.o. pristupila je izradi dokumenta Strategija razvoja Općine Zmijavci 2016.-2021.

Poštivajući uvriježena načela izrade strategije, poglavito načelo partnerstva i suradnje pri definiranju strategije, pozivamo sve zainteresirane da se aktivno uključe u javnu raspravu o nacrtu dokumenta.

Strategija razvoja važan je dokument svake organizacije jer predstavlja preduvjet za povlačenje sredstava iz EU fondova, te je okvir za donošenje kratkoročnih i dugoročnih odluka koji omogućuje pravilno fokusiranje ljudskih, materijalnih, vremenskih i financijskih resursa u svrhu održivog razvoja.

U javnoj raspravi možete sudjelovati koristeći zadane obrasce:

Javna rasprava otvorena je od 13. ožujka do 12. travnja 2017. godine.

Zahvaljujemo na suradnji!

 

 
Obavijest studentima
Utorak, 14 Veljača 2017 09:16

Obavještavamo studenta sa mjestom prebivališta u Općini Zmijavci da dostave potvrde o redovnom studiranju za akademsku godinu 2016./2017. kako bi ostvarili pravo na određeni broj putnih karata.

 
Obavijest studentima
Utorak, 14 Veljača 2017 09:09

Obavještavamo studente koji imaju mjesto prebivališta u općini Zmijavci da je općinski načelnik raspisao natječaj za dodjelu stipendije. Pravo na stipendiju ostvaruje svaki redovni student koji u Ured općine dostavi potvrdu o redovnom upisu školske godine 2016/2017., potvrdu o mjestu prebivališta ili preslik osobne iskaznice i preslik kartice tekućeg računa. Molimo studente da gore navedenu dokumentaciju dostave u Ured općine najkasnije do 30. travnja 2017. godine ili poštom na adresu: Općine Zmijavci, Domovinskog rata 161, 21 266 Zmijavci.

 

 
Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme
Utorak, 14 Veljača 2017 08:44

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj: 86/08,61/11), Jedinstveni upravni odjel općine Zmijavci raspisao je oglas za prijem u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za pravna pitanja (1 izvršitelj, m/ž) na određeno vrijeme za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao (Projekt – Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova za Gradove Imotski i Vrgorac te Općina: Cista Provo, Lokvičići, Lovreć, Podbablje, Proložac, Runovići, Zmijavci i Zagozd u kojima ne postoji dostatan interes za ulaganje) do završetka projekta.

Posljednji dan za predaju prijava prijava na oglas pošti ili izravno u uredu Općine Zmijavci je:

 

17. veljače 2017. godine.

 

Opis poslova radnog mjesta Višeg stručnog suradnika za pravna pitanja:

 

Rješava složenije upravno-pravne i imovinsko-pravne probleme za potrebe projekta Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova za Gradove Imotski i Vrgorac te Općina: Cista Provo, Lokvičići, Lovreć, Podbablje, Proložac, Runovići, Zmijavci i Zagozd u kojima ne postoji dostatan interes za ulaganje, priprema projekata Općine za EU-fondove  i druge stručne poslove iz samoupravnog djelokruga upravnog tijela po nalogu Općinskog načelnika i Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Koeficijent složenosti  poslova navedenog radnog mjesta je 1,53 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu  5.211,02 kn bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua. Pisano testiranje sastoji se od 1 pisanog testa s ukupno 10 pitanja iz niže navedenih pravnih i drugih izvora za pisano testiranje. Točan odgovor na svako pitanje nosi po 1 bod. Kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10, ovisno o uspjehu, ili se utvrđuje 0 bodova.

Na provjeru znanja i sposobnosti kandidati su dužni ponijeti sa sobom važeću osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrđivanja identiteta, a na pisano testiranje i kemijsku olovku kojom će pisati test. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Kandidati koji na svakom dijelu provjere znanja i sposobnosti (u ovom slučaju pisanom testiranju) ostvare najmanje 50 % bodova,  bit će pozvani na intervju.

Kandidati sami snose troškove dolaska na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj, kao i za kandidata koji je pozvan na intervju, a istome se ne odazove .

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje.

Pisano testiranje traje 30 minuta.
Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija:
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju   kandidata.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

Kandidati koji se budu ponašali neprimjereno ili prekrše jedno od navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Intervju se provodi na način da se s kandidatima razgovara o njihovoj motivaciji za rad, profesionalnim ciljevima te interesima.

Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti  Povjerenstvo  utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Područja testiranja:

1.1.Lokalna i područna (regionalna) samouprava

2.2.Uredsko poslovanje

3.3. Poznavanje programa EU-fondova i iskustvo u provedbi

4.4.Opći upravni postupak

5.5.Komunalno gospodarstvo

6.6.Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada

7.7.Službenici i namještenici u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:

-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst)

-Uredba o uredskom poslovanju (NN br. 07/09)

-Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09)

-Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15)

-Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14)

-Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14)

-Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/12, 143/13)

-Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11)

Web stranica Općine Zmijavci www.zmijavci.hr.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeno na web stranici Općine Zmijavci, te na oglasnoj ploči Općine Zmijavci najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Također molimo podnositelje da prijave prilože sve isprave naznačene u oglasu– manjak samo jedne isprave automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata.

 

 
Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme
Utorak, 14 Veljača 2017 08:38

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zmijavci, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje:

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme

u Općinu Zmijavci, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto Viši stručni suradnik za pravna pitanja (PRAVNIK/PRAVNICA -1 izvršitelj), na određeno vrijeme za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao (Projekt – Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova za Gradove Imotski i Vrgorac te Općina: Cista Provo, Lokvičići, Lovreć, Podbablje, Proložac, Runovići, Zmijavci i Zagozd u kojima ne postoji dostatan interes za ulaganje) do završetka projekta.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN-om nije drugačije određeno.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Opis poslova i podaci o plaći službenika, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja provjere, te pravni izvori za pripremanje kandidata objavit će se na web stranici općine Zmijavci (www.zmijavci.hr) te na oglasnoj ploči općine Zmijavci kao i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prija održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a, te sljedeće posebne uvjete:

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,

- položen stručni ispit,

- najmanje jedna godina radnog iskustva,

- položen vozački ispit B kategorije,

- poznavanje rada na računalu .

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i

članka 16. ZSN-a.

Prijavi je potrebno priložiti sljedeće:

- životopis,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a     ukoliko podnositelj ne posjeduje niti jednu od tih isprava može priložiti presliku domovnice),

- dokaz o odgovarajućem obrazovanju (preslika diplome),

- izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati),

- presliku uvjerenja da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),

- dokaz o radnom iskustvu,

- presliku dokaza o položenom vozačkom ispitu B kategorije.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka objavljenog oglasa.

Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan roka objavljenog oglasa.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva (primjerice: preslika potvrde nadležnog Ministarstva kojom se dokazuje status hrvatskog branitelja ili dragovoljca iz Domovinskog rata, preslika dokaza o nezaposlenosti, preslika dokaza o invaliditetu i druga dokazna sredstva propisana posebnim zakonom).

Prilikom pozivanja na pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu kada pravo prednosti ovisi o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (primjerice: da radni odnos nije prestao krivnjom radnika ili sporazumnim raskidom), potrebno je dostaviti presliku dokaza o načinu prestanka prethodnog radnog odnosa.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Prijave se podnose na adresu:

Općina Zmijavci

Povjerenstvo za provedbu oglasa

Domovinskog rata 161

21266 Zmijavci

(NE OTVARAJ „Za oglas  Viši stručni suradnik za pravna pitanja“)

i to u roku od osam dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama. Prijave se mogu dostaviti i osobno u ured Općine Zmijavci, Domovinskog rata 161, 21266 Zmijavci.

 

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

PROČELNIK

 

Mirko Šumelj

 
Proračun Općine Zmijavci za 2017. godinu
Ponedjeljak, 09 Siječanj 2017 00:00

Proračun Općine Zmijavci za 2017. godinu možete preuzeti OVDJE

 
Božićna čestitka žiteljima Općine
Srijeda, 21 Prosinac 2016 12:04

Štovani i dragi žitelji Općine Zmijavci, od srca vam svima želim čestit Božić te sretnu i uspješnu Novu 2017. godinu!

Načelnik Miroslav Karoglan i članovi Općinskog vijeća

 
Božićni koncert 2016
Srijeda, 21 Prosinac 2016 12:01

 
Dan Općine Zmijavci 2016.
Srijeda, 14 Rujan 2016 09:02

Svečanom sjednicom Općinskog vijeća općine Zmijavci obilježen je Dan općine Zmijavci u prigodi blagdana Svetog Lovre.

Prije svečane sjednice položeni su vijenci i zapaljene svijeće za sve poginule hrvatske branitelje ispred centralnog križa na groblju Svih Svetih u Zmijavcima. Svečanu sjednicu otvorio je Jakov Todorić, predsjednik općinskog vijeća, pozdraljajući sve prisutne te im zahvalio što su svojim dolaskom uveličali Dan općine.

Općinski načelnik Miroslav Karoglan podsjetio je prisutne na rad Općine kroz proteklu godinu dana. Istaknuo je poticaje koje općina izdvaja za novorođenu djecu, o izdvajanju za skrb o starijim i nemoćnim osobama, brigu o predškolskom odgoju, brigu o studentima, pomoć udrugama, financiranje Dječjeg vrtića, uređenje poljskih putova te kapitalne investicije koje općina realizira uz pomoć Županije.

Župan Zlatko Ževrnja istaknuo je vrlo dobru suradnju sa Općinom te sudjelovanje Županije u sufinanciranju svih kapitalnih projekata na području općine Zmijavci. Za ovu prigodu izašla je brošura o općini Zmijavci.

Nagradu općine Zmijavci dobili su: Petra Karoglan – najbolja učenica gimnazije dr.Mate Ujević, prosjek ocjena 5,0 kroz četiri godine školovanja i Dina Gudelj učenica OŠ Zmijavci za osvojeno treće mjesto na Državnom natjecanju iz francuskog  jezika.

Kulturno-umjetničko društvo Dikovača 10. kolovoza, povodom blagdana sv. Lovre i Dana općine organizirali su šestu po redu Večer folklora. Program je počeo svečanim mimohodom društava u narodnim nošnjama od Bublina do OŠ Zmijavci, gdje su kulturno-umjetnička društva predstaviti svoja kola i plesove.

Više...
 
Registar sklopljenih ugovora 2015. godine
Utorak, 12 Travanj 2016 13:33

Registar zaključenih ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine možete preuzeti OVDJE.

 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 5

Općina Zmijavci

Općina Zmijavci
21266 Zmijavci
Ulica Domovinskog rata 161

Tel.: 021 840 588
Fax: 021 840 177

e-mail: opcina.zmijavci@st.t-com.hr

OIB: 79161451240

Broj stanovnika: 2100

Površina: 13,82 km2

Načelnik: Miroslav Karoglan (HDZ)

Statistika

Posjete Sadržajima : 59847

Imenik

Informacije » 988
Centar za obavješćivanje » 985
Autobusni kolodvor Imotski » 841-268
Dom zdravlja » 671-100
Ljekarna » 841-127
HEP » 841-400
Veterinarska stanica » 841-405
Općina Zmijavci » 840-588 i 840-177
Policija Imotski » 841-124
Vatrogasci » 93
Osnovna škola Zmijavci » 840-163
Župni ured Zmijavci » 840-148
Pošta Zmijavci » 840-004
Pošta Zmijavci - fax » 840-442
Školska ordinacija » 841-988

Nalazite se ovdje: Početna