Općinsko vijeće

Sastav Općinskog vijeća

Članovi Općinskog vijeća Zmijavci:

R.br. Ime i prezime vijećnika
1. STJEPAN GUDELJ
Predsjednik Općinskog vijeća
2. ZVONIMIR GABELICA
Potpredsjednik Općinskog vijeća
3. JAKOV TODORIĆ
4. MARKO GUDELJ
5. JOŠKO TODORIĆ
6. ANTE MRKONJIĆ
7. MARA GARAC
8. NEDJELJKO ŠUTO
9. NEDILJKO KAROGLAN
10. MARIJA ŠABIĆ
11. GORDANA ŠABIĆ TODORIĆ

Djelokrug rada

Općinsko vijeće:

 1. donosi statut jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 3. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
 4. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 5. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 6. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.

 


Poslovnik
Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanje, rad, tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici Općinskog vijeća, prava predsjednika i potpredsjednika Vijeća te članova Vijeća.
Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Zmijavci (pročišćeni tekst) možete pročitati ovdje.

Sjednice

Sukladno Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Zmijavci sjednici vijeća mogu prisustvovati i građani, osim ako se iz opravdanih razloga sjednica
održava bez prisustva javnosti.
Ako sjednici nazoče građani oni se prethodno, najmanje dva dana ranije, trebaju usmeno ili pismeno prijaviti predsjedniku Općinskog vijeća.
Građani nemaju pravo učestvovati u raspravi po točkama dnevnog reda izuzev kad se raspravlja o nekom njihovom zahtjevu

Javnost rada Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela očituje se objavama odluka u„Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Zmijavci, kao i na službenim internetskim
stranicama Općine Zmijavci.

 • Konstituirajuća sjednica, 1. srpnja 2017. godine – DNEVNI RED (PDF)
 • 2. sjednica Općinskog vijeća, 10. kolovoza 2017. godine – DNEVNI RED (PDF)
 • 3. sjednica Općinskog vijeća, 25. rujna 2017. godine – DNEVNI RED (PDF)

Zapisnici sjednica Općinskog vijeća:

 • Konstituirajuća sjednica, 1. srpnja 2017. godine – ZAPISNIK (DOC)
 • 2. sjednica Općinskog vijeća, 10. kolovoza 2017. godine – ZAPISNIK (DOC)
 • 3. sjednica Općinskog vijeća, 25. rujna 2017. godine – ZAPISNIK (DOC)

Radna tijela Općinskog vijeća

Komisija za dodjelu javnih priznanja:

 • Ime Prezime – predsjednik
 • Ime Prezime – član
 • Ime Prezimečlan
 • Ime Prezimečlan
 • Ime Prezime – član

Stožer za zaštitu i spašavanje:

R.br. Ime i prezime člana stožera Dužnost u stožeru Prebivalište
1. IME PREZIME
Načelnik Zmijavci, adresa prebivališta
2. IME PREZIME Zamjenik načelnika Zmijavci, adresa prebivališta
3. IME PREZIME Član Zmijavci, adresa prebivališta
4. IME PREZIME Član Zmijavci, adresa prebivališta
5. IME PREZIME Član Zmijavci, adresa prebivališta

Mandatno povjerenstvo:

 • Ime Prezime – predsjednik
 • Ime Prezime – član
 • Ime Prezime – član

Povjerenstvo za izbor i imenovanje:

 • Ime Prezime – predsjednik
 • Ime Prezime – član
 • Ime Prezime – član

Odbor za Statut i Poslovnik:

 • Ime Prezime – predsjednik
 • Ime Prezime – član
 • Ime Prezime – član

Socijalno vijeće:

 • Ime Prezime
 • Ime Prezime
 • Ime Prezime
 • Ime Prezime
 • Ime Prezime

Odbor za:

 • Ime Prezime
 • Ime Prezime
 • Ime Prezime
 • Ime Prezime

Odbor za:

 • Ime Prezime – predsjednik
 • Ime Prezime – član
 • Ime Prezime –  član

Upravno vijeće:

 • Ime Prezime
 • Ime Prezime
 • Ime Prezime

Predstavnici Općine Zmijavci u raznim tijelima i društvima:

 • Predstavnik u Skupštini trgovačkog društva:
  Ime Prezime
 • Predstavnik u Nadzornom odboru trgovačkog društva:
  Ime Prezime
 • Predstavnik u Skupštini trgovačkog društva:
  Ime Prezime
 • Predstavnik u Nadzornom odboru trgovačkog društva:
  Ime Prezime

Obavijesti

Obavijest o polugodišnjim donacijama – Ime Prezime vijećnika (PDF)