Obavještavamo dobavljače da je sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18.) i Direktivi Europskog parlamenta 2014/55/EU, 1. srpnja 2019. godine stupila na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave, te nabave putem narudžbenica.

Od 1. srpnja 2019. godine, izdavatelji elektroničkih računa obvezni su prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimiti, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava.

Općina Zmijavci kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj od 1. srpnja 2019. godine ne smije, sukladno navedenom zakonu, zaprimiti nijedan papirnati račun jer neće moći više po njemu postupiti, odnosno račun koji stigne u papirnatom obliku biti će vraćen dobavljaču i neće moći biti plaćen (ističemo da se ni skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen e-mailom ne smatra e-računom).

Izdavatelj elektroničkog računa ili njegov informacijski posrednik dužan je elektronički račun poslati putem centralne platforme za razmjenu e-Računa koju vodi FINA.

Obavijest dobavljačima Općine Zmijavci o obvezi izdavanja e-računa od 1.7.2019.
Skip to content