Temeljem članka 49. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ br.

10/97,107/07, 94/13 i 98/19, 57/22,101/23) i članka 32. Statuta Općine Zmijavci („Službeni glasnik Općine Zmijavci br. 02/13), Općinsko vijeće Općine Zmijavci na svojoj 15. sjednici održanoj dana 27.09.2023. godine donosi

O D L U K U

o sufinanciranju i financiranju te postupku sufinanciranja i financiranjat roškova boravka djece jasličke dobi s područja Općine Zmijavci u dječjim vrtićima

 

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se postupak sufinanciranja troškova boravka djece jasličke dobi s područja Općine Zmijavci u svim dječjim vrtićima.

 

Čanak 2.

Sufinanciranje i financiranje troškova boravka vrijedi samo za djecu jasličke dobi, odnosno do 3 (tri)
godine starosti djeteta. Pravo na sufinanciranje i financiranje troškova boravka djece jasličke dobi u
dječjim vrtićima ostvaruju roditelji odnosno skrbnici (korisnici usluga) uz sljedeće uvjete, koji moraju biti
ispunjeni kumulativno:

dijete jasličke dobi mora imati prebivalište na području Općine Zmijavci prije podnošenja zahtjeva

za ostvarenje prava iz ove Odluke;

oba roditelja odnosno skrbnika moraju imati prebivalište na području Općine Zmijavci prije

podnošenja zahtjeva za ostvarenje prava iz ove Odluke, iznimno jedan 1 roditelj može imati

prebivalište u za to opravdanim slučajevima (posao i sl.)

moraju  biti  podmirene  sve  dospjele  financijske  obveze  prema  Općini  Zmijavci na  adresi

podnositelja Zahtjeva za sufinanciranje i financiranje.

 

Članak 3.

Korisnici  usluga  u  obvezi  su  Jedinstvenom  upravnom  odjelu Općine  Zmijavci ,  u  svrhu  ostvarenja prava  iz  ove  Odluke,  podnijeti  pismeni  zahtjev  uz prilaganje sljedećih dokaza:

–  Izvadak iz matične knjige rođenih za dijete/cu ili rodni list djeteta/ce;

–  Presliku osobne iskaznice roditelja ili skrbnika;

–  Potvrdu/Ugovor o upisu djeteta/ce u dječji vrtić;

–  Potvrdu o podmirenim obvezama prema Općini Zmijavci .

 

Isprave iz stavka 2. ovog članka dostavljaju se u neovjerenoj preslici, uz  obvezu dostave izvornika na uvid. Jedinstveni  upravni  odjel  Općine  Zmijavci odlučit će  rješenjem  o  priznavanju  prava  na sufinanciranje boravka djece u jaslicama.

 

Članak 4.

Korisnici usluga iz ove odluke obvezni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zmijavci, odmah, a
najkasnije u roku od 8 dana od nastanka promjene, prijaviti svaku promjenu činjenice koja bi utjecala
na ostvarivanje prava na sufinanciranje i financiranje troškova boravka djece jasličke dobi u dječjim
vrtićima, u protivnom će korisnici usluge morati vratiti cjelokupni iznos sredstava za tu godinu.

 

Članak 5.

Općina  Zmijavci sudjeluje  u  sufinanciranju  troškova  boravka  jednog djeteta  u  jaslicama  u  iznosu  od
do 80%  od  ukupne  ekonomske cijene programa u Dječjem vrtiću,  a  ostatak  do  pune  ekonomske
cijene  snosit će  roditelji korisnici usluga jaslica. Maksimalni  mjesečni  iznos  do  kojeg  Općina  Zmijavci
sudjeluje u sufinanciranju troškova boravka jednog djeteta u jaslicama ne može iznositi više od 350,00
eura.

 

Općina Zmijavci sudjeluje u financiranju troškova boravka drugog djeteta u  jaslicama  u 100%-tnom iznosu ukupne ekonomske cijene programa u Dječjem vrtiću s tim da maksimalni  mjesečni  iznos  do kojeg će Općina Zmijavci sudjelovati u financiranju troškova boravka drugog djeteta u jaslicama ne može iznositi više od 450,00 eura.

 

Ovom odlukom ovlašćuje se općinski načelnik za donošenje Rješenja o sufinanciranju i financiranju troškova boravka djece jasličke dobi s područja Općine Zmijavci u jaslički program dječjih vrtića, temeljem kojeg će dječji vrtići ispostavljati račun Općini Zmijavci .

 

Članak 6.

Općina Zmijavci  će temeljem dostavljene dokumentacije iz članka 3. ove Odluke izdati roditeljima ili
skrbnicima Rješenje o sufinanciranju i financiranju troškova boravka djece jasličke dobi s područja
Općine Zmijavci  u jaslički program dječjih vrtića, temeljem kojeg će dječji vrtići ispostavljati račun Općini
Zmijavci .

 

Račun treba dostaviti do 10. u mjesecu za protekli mjesec. Rok plaćanja je 30 dana od roka za dostavu računa.

 

Članak 7.

Sredstva za smještaj djece u jaslice/dječje vrtiće prema ovo odluci osiguravaju se u Proračunu Općine Zmijavci , a  doznačivati će se direktno na račun  dječjih vrtića.

 

Članak 8.

Općina  Zmijavci i  predškolske  ustanove  zaključiti  će  ugovor  o sufinanciranju i financiranju smještaja djece jasličke dobi u dječjim vrtićima.

 

Članak 9.

Sufinanciranje i financiranje boravka djece u jaslicama, prema ovoj Odluci, vršit će se u 2023. godini i nadalje, do opoziva.

 

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u „Službenom oglasniku Općine Zmijavci “.

 

Predsjednica Općinskog vijeća

Općine Zmijavci 

                                                                                                               Ivana Šabić

 

Klasa: 024-02/23-01/1

Urbroj: 2181-54-02-23-1

 

Zmijavci , 27.09.2023.godine

Odluka o sufinanciranju i financiranju te postupku sufinanciranja i financiranja troškova boravka djece jasličke dobi s područja Općine Zmijavci u dječjim vrtićima
Skip to content