Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka za 2023. godinu

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Zmijavci

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Zmijavci

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Zmijavci

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Zmijavci

Odluka o oslobađanju od plaćanja grobne naknade za 2020/21. godine

Odluka o pristupanju Općine Zmijavci Hrvatskoj zajednici općina

Odluka o sufinanciranju troškova priprema za državnu maturu

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2021. godini

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Zmijavci i njihovih zamjenika

Odluka o osnivanju Općinskog savjeta mladih Općine Zmijavci

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru Općinskog načelnika

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Općinskog vijeća Zmijavci

Odluka o visini novčane pomoći studentima

Odluka o visini novčane pomoći samohranim roditeljima

Opći uvjeti isporuke Javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o izračunu komunalne naknade

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Odluka o grobljima

Odluka o visini paušalnih troškova obveznog prekršajnog naloga

Odluka o nerazvrstanim cestama

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš

Odluka o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonice

Odluka o komunalnom redu

Odluka o dozvoljenom prekoračenju buke

Odluka o izvršenju Proračuna

Odluka o Općinskim porezima 

Skip to content