REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  ZMIJAVCI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 112-01/20-01/1
URBROJ: 2129-10-02-20-1
Zmijavci, 11.3.2020. godine

Načelnik Općine Zmijavci na temelju članka 53.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 19. stavka 2., članka 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18- u daljnjem tekstu ZSN), raspisuje

OGLAS

za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela – 1 izvršitelj na određeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (rodiljni dopust).

Na oglas mogu se ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljene su neutralno i odnose se na osobe obaju spolova.

Posebni uvjeti za prijam u službu:

Magistar ili stručni specijalist pravne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Upravnim odjelom, poznavanje rada na računalu, položen državni stručni ispit.

Uvjet magistra, odnosno stručnog specijalista, na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 74/10 i 125/14), ispunjavaju i osobe koje su prema prethodnim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Iznimno, na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, na temelju članka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10, 125/14) može biti imenovan sveučilišni prvostupnik pravne struke, odnosno stručni prvostupnik pravne struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i koji ispunjava ostale uvjete za imenovanje, ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stručnog obrazovanja.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od dana imenovanja.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSN.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • presliku uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a i b):
  • a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje
  • b) preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
 • izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.

Ako izabrani kandidat u određenom roku ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane oglasom.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zmijavci nije osigurana zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, te se njena prijava neće razmatrati o čemu će biti pisanim putem obaviještena.

Za kandidate prijavljene na oglas provest će se pisano testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici Općine Zmijavci www.zmijavci.hr. Na web-stranici www.zmijavci.hr, i na oglasnoj ploči Općine Zmijavci, Domovinskog rata 161, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu: Općina Zmijavci, Domovinskog rata 161, 21266 Zmijavci, u roku od 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Imotski, s obveznom naznakom: »Prijava na oglas za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela«.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

Načelnik:
Miroslav Karoglan

Opis poslova, podaci o plaći, način  provjere znanja i sposobnosti kandidata te područje provjere (izvori za polaganje)
za radno mjesto Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zmijavci

1. OPIS POSLOVA

Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zmijavci, opis poslova i zadataka za radno mjesto Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela su:

 • Rukovodi upravnim odjelom u skladu sa zakonom, statutom, odlukama općinskog vijeća i načelnika;
 • Organizira i koordinira rad službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela;
 • Vodi stručne poslove u izradi općinskog proračuna kao i odluka, pravilnika i zaključaka iz područja financijskog poslovanja;
 • Analizira i kontrolira izvršenje općinskog proračuna i prati provedbe odluka;
 • Brine se za racionalno i namjensko gospodarenje financijskim sredstvima;
 • Izrađuje izvješća, analize i programe za potrebe načelnika i općinskog vijeća;
 • Brine o zakonitom radu općinskog vijeća;
 • Prati propise iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela;
 • Podnosi izvješća;
 • Osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela s tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne samouprave i drugim institucijama;
 • Obavlja poslove po zakonu o pravu na pristup informacijama i popunjava katalog informacija

2. PODACI O PLAĆI:

Mjerila za obračun plaće radnog mjesta propisana su temeljem Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Odluke o visini plaće načelnika, pročelnika jedinstvenog upravnog  odjela, višeg stručnog suradnika  i komunalnog djelatnika.

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećane za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Osnovica za obračun plaće utvrđena je Odlukom o visini plaće načelnika, pročelnika jedinstvenog upravnog  odjela, višeg stručnog suradnika  i komunalnog djelatnika.

3. NAČIN PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Za provjeru znanja i sposobnosti kandidata imenovano je, od strane općinskog Načelnika Općine Zmijavci, povjerenstvo od 3 člana. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pismenog testiranja i intervjua. Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera traje 45 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pismeno testiranje.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja sposobnosti kandidata.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata, povjerenstvo dostavlja Općinskom Načelniku.

4. PODRUČJA PROVJERE

Pravni i drugi izvori

 • Ustav Republike Hrvatske („NN“ br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14)
 • Zakon o općem upravnom postupku („NN“ br. 47/09)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („NN“ br. 86/08, 61/11, 04/18)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „NN“ 68/18, 110/18)

Zmijavci, 11.3.2020. godine

NAČELNIK:
Miroslav Karoglan

Oglas za imenovanje pročelnika