Općinski načelnik Općine Zmijavci

MIJO ŠUTO (HDZ)

Ured Općinskog načelnika

adresa: Ulica Domovinskog rata 161 | HR-21266 Zmijavci
tel: +385 21 840 588
fax: +385 21 840 177
e-mail: opcina.zmijavci@st.t-com.hr


Djelokrug rada Općinskog načelnika

Općinski načelnik:

  1. priprema prijedloge općih akata,
  2. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela,
  3. usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,
  4. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,
  5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i raspolaganju ostalom imovinom u skladu s ovim Zakonom, statutom jedinice i posebnim propisima,
  6. imenuje i razrješuje predstavnike jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
  7. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 6. ovoga članka općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan dužan je dostaviti predstavničkom tijelu u roku od 8 dana od donošenja i objaviti u službenom glasilu jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave.

 

 


 

Skip to content