Sastav Općinskog vijeća

Članovi Općinskog vijeća Zmijavci:

R.br. Ime i prezime vijećnika
1. STJEPAN GUDELJ
Predsjednik Općinskog vijeća
2. ZVONIMIR GABELICA
Potpredsjednik Općinskog vijeća
3. JAKOV TODORIĆ
4. MARKO GUDELJ
5. JOŠKO TODORIĆ
6. VERA KAROGLAN
7. MARA GARAC
8. NEDJELJKO ŠUTO
9. NEDILJKO KAROGLAN
10. MARIJA ŠABIĆ
11. GORDANA ŠABIĆ TODORIĆ

Djelokrug rada

Općinsko vijeće:

  1. donosi statut jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
  2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
  3. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
  4. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
  5. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
  6. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.