Sastav Općinskog vijeća

Članovi Općinskog vijeća Zmijavci:

R.br. Ime i prezime vijećnika
1. IVANA ŠABIĆ
Predsjednica Općinskog vijeća
2. STJEPAN GUDELJ
Potpredsjednik Općinskog vijeća
3. MISLAV KAROGLAN
4. MARIO GABELICA
5. SILVIJA LUKINIĆ
6. NEDILJKO KAROGLAN
7. MATE TODORIĆ
8. ANTE MIŠEVIĆ
9. ANTE ŠUTO

Djelokrug rada

Općinsko vijeće:

  1. donosi statut jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
  2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
  3. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
  4. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
  5. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
  6. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.

 


 

Skip to content