Poziv na pisano testiranje

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje UPRAVITELJA VLASTITOG POGONA Općine Dugi Rat – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(pisano testiranje)

Na pisano testiranje mogu pristupiti sljedeći kandidati:

 1. STIPE MARAS

a isto će se održati dana 18. travnja 2017. godine (utorak) s početkom u 10,00 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Dugi Rat na adresi Poljička cesta 133, Dugi Rat (ulaz sa Trga).

Testiranje će se obaviti sukladno obavijesti i uputama koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr.
Na testiranje je potrebno donijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Smatra se da je kandidat, koji navedenog dana i u zakazano vrijeme nije pristupio testiranju, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat neposredno prije početka testiranja.
Ostalim podnositeljima prijava dostaviti će se pisana obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.
Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni istog dana na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat.
Usmeni intervju, ovisno o rezultatima pisanog testiranja, provesti će se također istog dana s početkom u 12,30 sati.

KLASA: 112-02/17-01/01
URBROJ: 2155/02-04-17-6
Dugi Rat, 12. travnja 2017.

Povjerenstvo za provedbu natječaja


Javni poziv za javne radove

Na temelju utvrđenog i od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured u Splitu odobrenog Programa javnih radova na području Općine Dugi Rat za 2017. godinu, KLASA:022-05/17-01/56, URBROJ:2155/02-02/1-17-01 od 20. ožujka 2017. godine, a u sklopu Mjera za poticanje zapošljavanja, općinski načelnik Općine Dugi Rat objavljuje

JAVNI POZIV
za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima (društveno koristan rad) na području Općine Dugi Rat

Broj izvršitelja: 10 radnika
Trajanje javnih radova: šest (6) mjeseci
Naziv programa: zaštita i očuvanje okoliša (ekologija); zaštita spomenika kulture
Opis poslova: radovi ručnog uklanjanja otpada iz okoliša; ručno sakupljanje otpada sa trgova, ostalih nerazvrstanih cesta, parkirnih površina i uređenih šetnica. Zatim, čišćenje seoskih pješačkih putova od korova u etno-eko selima Jesenice, Zeljoviće, Krug i Duće; radovi na čišćenju, uređenju i bojanju info panoa i putokaza na tematskim stazama; popravak oštećenih panoa, putokaza i stupova na tematskim stazama; popravak i bojanje klupa i stolova na odmorištima na tematskim stazama Općine Dugi Rat; uređenje i popravak suhozida na pješačkim stazama; markiranje pješačkih staza; uređenje prostora oko spilje Turska peć kao prve pronađene ostave novca splitskog područja; prokrčivanje zapuštenih pješačkih putova i staza na području starih sela; uređenje i održavanje prostora oko crkvice sv. Maksima na brdu Perun iznad sela Krug; uređenje i održavanje prostora oko dvostruke crkvice sv. Stjepana i sv. Antuna Opata smještene u prostoru pretpostavljenog ranokršćanskog kompleksa do sada nedovoljno istraženog.

Cjelokupni tekst javnog poziva pročitajte ovdje.


Odluka o poništenju javnog natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 112-01/16-01/15
URBROJ: 2155/02-02-16-2
Dugi Rat, 30. prosinca 2016.

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), općinski načelnik donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA
za imenovanje Upravitelja Vlastitog pogona Općine Dugi Rat – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

I. Poništava se javni natječaj za imenovanje Upravitelja Vlastitog pogona Općine Dugi Rat, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca, KLASA: 112-02/16-01/15 URBROJ: 2155/02-02-16-1 od 31. listopada 2016. objavljen u Narodnim novinama broj 101 od 04. studenoga 2016. godine.

II. Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama i na web-stranici Općine Dugi Rat.

IV. Ova Odluka dostaviti će svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

Općinski načelnik:
Jerko Roglić, dipl.ing.


Natječaj

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 112-02/16-01/15
URBROJ: 2155/02-02-16-1
Dugi Rat, 31. listopada 2016.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu: ZSN) općinski načelnik Općine Dugi Rat raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje Upravitelja Vlastitog pogona Općine Dugi Rat – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Osim općih uvjeta za prijam u službu propisanih člankom 12. ZSN-a, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist građevinskog smjera,
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • iznimno ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani stupanj obrazovanja na radno mjesto upravitelja Vlastitog pogona može biti imenovan sveučilišni prvostupnik građevinske struke, odnosno iznimno stručni prvostupnik građevinske struke koji ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje službom,
 • položen državni stručni ispit,
 • znanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola B kategorije.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteno u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Uvjet magistra odnosno stručnog specijalista ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu građevinske struke, a temeljem odredbe članka 35. stavak 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10 i 125/14).
Uvjet sveučilišnog prvostupnika odnosno stručnog prvostupnika ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle višu stručnu spremu građevinske struke, a temeljem odredbe članka 35. stavak 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10 i 125/14).
Radno iskustvo u smislu članka 13. ZSN-a je radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima, kao i radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama, i to ostvareno na poslovima odgovarajuće (u ovom natječaju tražene) stručne spreme i struke.
Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti imenovana, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od imenovanja.
Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili putovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
 • dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, dostaviti dokaz pod a) i b):
  a) elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) pribavljen za vrijeme trajanja natječaja, kojeg HZMO izdaje na osobni zahtjev osiguranika na šalterima svojih područnih službi/ureda;
  b) preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca koja sadrži podatke o vrsti poslova koje je kandidat obavljao, stručnu spremu i struku potrebnu za obavljanje tih poslova kao i vremensko razdoblje u kojem su poslovi obavljani.
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (preslik),
 • uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest (6) mjeseci (preslik) – kandidati/kinje koji na vrijeme ne pribave navedeno uvjerenje, dužni su dostaviti preslik zahtjeva kojim su od nadležnog suda zatražili njegovo izdavanje, dok će uvjerenje dostaviti naknadno,
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a (potpis na izjavi ne treba ovjeravati),
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslik vozačke dozvole).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o imenovanju.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Protiv navedene obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.
Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat objaviti će se i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.
Prijave na natječaj sa traženim dokazima (navesti kontakt broj telefona ili mobitela) dostavljaju se na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ uz naznaku /natječaj za upravitelja/.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Dugi Rat

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA povodom raspisanog javnog natječaja za imenovanje UPRAVITELJA/ICE VLASTITOG POGONA OPĆINE DUGI RAT – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.
Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 101/16 od 04. studenoga 2016. godine i na web stranici Općine Dugi Rat.
Prijave na natječaj podnose se u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Opis poslova radnog mjesta

Upravitelj Vlastitog pogona obavlja sljedeće poslove: upravlja Vlastitim pogonom, organizira, koordinira, nadzire i prati obavljanje poslova komunalnih djelatnosti, poduzima mjere za pravovremeno i zakonito obavljanje poslova, nadzire rad i izvršavanje poslova na terenu, naručuje potrebna sredstva rada i materijal za rad, brine o pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, obavlja poslove u svezi upravljanja grobljima sukladno zakonskim i drugim propisima, vodi grobne očevidnike, pomoćne knjige i registar umrlih, podnosi izvješća o radu Vlastitog pogona i obračune općinskom načelniku, predlaže mjere za unapređenje rada, predlaže donošenje ili izmjenu akata iz djelokruga Vlastitog pogona, daje stručna obrazloženja i upute radi izvršavanja poslova i zadataka iz djelokruga Vlastitog pogona, vodi evidenciju rada namještenika, vodi brigu o provođenju mjera zaštite na radu, osposobljenosti i opremljenosti namještenika sukladno propisima zaštite na radu, odlučuje o prijemu u službu, rasporedu na radno mjesto, prestanku službe i drugim pravima i obvezama namještenika, godišnje ocjenjuje namještenike Vlastitog pogona a te poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti, obavlja i druge poslove utvrđene zakonima, ostalim propisima kao i one koje mu povjeri općinski načelnik.

Podaci o plaći

Plaću radnog mjesta koje se popunjava čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje se službenik prima i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem:

 1. pisanog testiranja i
 2. intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.
Prije početka pisanog testiranja od kandidata će se na uvid zatražiti odgovarajuća isprava (osobna iskaznica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. Nakon što se utvrdi identitet kandidata započinje se sa pisanim testiranjem.
Pisani test sastoji se od ukupno 20 pitanja, i to 10 pitanja iz općeg dijela i 10 pitanja iz posebnog dijela.
Svaki točan odgovor nosi 1 bod i kandidat može za svaki dio provjere znanja na pisanom dijelu ostvariti najviše 10 bodova.
Na pisanom testiranju nije dopušteno koristiti se literaturom ili bilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način ometati ostale kandidate, a mobitel je potrebno isključiti.
Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom pisanom testiranju, odnosno najmanje 5 bodova iz svakog dijela provjere znanja.
Kroz intervju s kandidatima utvrđuje se njihova snalažljivost, komunikativnost, profesionalni ciljevi i motivacija za rad.
Na intervjuu kandidat može ostvariti maksimalno 10 bodova.
Maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti je 30 bodova.
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova i sastavlja izvješće o provedenom postupku.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za pisano testiranje

Opći dio:

 1. Zakon o radu („Narodne novine“ br. 93/14 i to sljedeći članci: 7 – 26, 73 – 87,112 -126)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15),
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11),
 4. Zakon o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13),
 5. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14, 118/14, 154/14 i to sljedeći članci: 27-30, 41-43).

Posebni dio:

 1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),
 2. Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat 10/10)
 3. Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj: 19/98, 50/12),
 4. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 36/15),
 5. Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14).

Imena kandidata, mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr i na oglasnoj ploči istog tijela, najmanje pet (5) dana prije održavanja testiranja.

KLASA: 112-02/16-01/15
URBROJ: 2155/02-02-16-2
Dugi Rat, 04. studenoga 2016.

Povjerenstvo za provedbu natječaja


Javni poziv na stručno osposobljavanje za rad

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 112-07/16-01/01
URBROJ: 2155/02-02-16-1
Dugi Rat, 29. kolovoza 2016.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 86/08 i 61/11 – dalje ZSN), članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine” broj 57/12 i 120/12), a u skladu s Planom prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Dugi Rat za 2016. godinu,  općinski načelnik Općine Dugi Rat, objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, na vrijeme od dvanaest (12) mjeseci

 • za radno mjesto: viši savjetnik za proračun i financije
 • broj izvršitelja: 1
 • uvjet: magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog smjera, rad na računalu
 • za radno mjesto: viši referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
 • broj izvršitelja: 2
 • uvjet: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik javne uprave, rad na računalu, vozački ispit B kategorije

Na ovaj poziv mogu se javiti osobe oba spola.
Prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodi se u okviru mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pod nazivom „Rad i staž i prijevoz“, a s ciljem osiguranja stjecanja radnog iskustva mladim osobama u zvanju za koje su se školovale pod slijedećim uvjetima: osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana koje nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg su se obrazovale, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju i to:

 • mlade nezaposlene osobe do 29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca,
 • mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci,
 • mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci.

Polaznik nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima nikakvu naknadu za rad od Općine.
S izabranim kandidatom zaključuje se ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.
Uz prijavu na ovaj poziv potrebno je priložiti:

 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice ili putovnice)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) pribavljen za vrijeme trajanja natječaja, kojeg HZMO izdaje na osobni zahtjev osiguranika na šalterima svojih područnih službi/ureda
 • uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest (6) mjeseci (preslik) – kandidati/kinje koji na vrijeme ne pribave navedeno uvjerenje, dužni su dostaviti preslik zahtjeva kojim su od nadležnog suda zatražili  njegovo izdavanje, dok će uvjerenje dostaviti naknadno
 • vlastoručno potpisana izjava da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a te da kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije volontirao u smislu članka 93. ZSN-a (potpis na izjavi ne treba ovjeravati)
 • potvrda o evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pribavljena za vrijeme trajanja ovog poziva.

Prijave s traženim dokazima podnose se na adresu:
OPĆINA DUGI RAT, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT s naznakom (za stručno osposobljavanje za rad) dostavom na općinski protokol ili putem pošte preporučeno.
Rok za podnošenje prijava: 31.08. – 07.09.2016. godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ne primjenjuju se odredbe ZSN-a o postupku prijma u službu.
Za sve informacije kandidati se mogu obratiti na telefon: 734-900 i 735-291.
Kandidati će o rezultatima poziva biti obaviješteni pisanim putem.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl. ing.


Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu REFERENTA-KOMUNALNOG REDARA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat,  objavljuje … opširnije!


Javni poziv

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Općine Dugi Rat Broj izvršitelja: 25 Trajanje javnih radova: 6 (šest) mjeseci Opis poslova: radovi na zaštiti okoliša (ekologija) i zaštiti spomenika kulture (npr. ručno uklanjanje … opširnije!


Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje PROČELNIKA/CE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE DUGI RAT – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme,  objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(pisano testiranje)

Na pisano testiranje mogu pristupiti sljedeći kandidati/kinje:

 1. SILVIJA BLIZNAC RADIĆ
 2. IVANA BAVČEVIĆ
 3. TOMISLAV JONIĆ
 4. MLADEN VUŠKOVIĆ

a isto će se održati dana 28. travnja 2016. godine (četvrtak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Dugi Rat na adresi Poljička cesta 133, Dugi Rat (ulaz sa Trga).
Testiranje će se obaviti sukladno obavijesti i uputama koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr.
Na testiranje je potrebno donijeti važeću osobnu iskaznicu.
Smatra se da je kandidat, koji navedenog dana i u zakazano vrijeme nije pristupio testiranju, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat neposredno prije početka testiranja.
Ostalim podnositeljima prijava dostaviti će se pisana obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.
Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat istog dana u 14,00 sati kada će biti objavljen i raspored intervjua.

KLASA: 112-03/16-01/02
URBROJ: 2155/02-02-16-3
Dugi Rat, 19. travnja 2016.

Povjerenstvo za provedbu natječaja


Javni natječaj

KLASA: 112-03/16-01/04
URBROJ: 2155/02-02-16-1
Dugi Rat, 05. travnja 2016.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu: ZSN) v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat
KOMUNALNO-PROMETNOG REDARA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Osim općih uvjeta za prijam u službu propisanih člankom 12. ZSN-a, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema (IV. stupanj) tehničke struke,
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • položen vozački ispit B kategorije,
 • znanje rada na računalu,
 • poznavanje engleskog jezika.

Radno iskustvo u smislu članka 13. ZSN-a je radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima, kao i radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama, i to ostvareno na poslovima odgovarajuće (u ovom natječaju tražene) stručne spreme i struke.
Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu.
Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili putovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (svjedožba o završnom ispitu),
 • dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, dostaviti dokaz pod a) i b):
  a) elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) pribavljen za vrijeme trajanja natječaja, kojeg HZMO izdaje na osobni zahtjev osiguranika na šalterima svojih područnih službi/ureda;
  b) preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca koja sadrži podatke o vrsti poslova koje je kandidat obavljao, stručnu spremu i struku potrebnu za obavljanje tih poslova kao i vremensko razdoblje u kojem su poslovi obavljani.
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (preslik),
 • uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest (6) mjeseci (preslik) – kandidati/kinje koji na vrijeme ne pribave navedeno uvjerenje, dužni su dostaviti preslik zahtjeva kojim su od nadležnog suda zatražili  njegovo izdavanje, dok će uvjerenje dostaviti naknadno,
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a (potpis na izjavi ne treba ovjeravati),
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslik vozačke dozvole).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom  javnom natječaju.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Protiv navedene obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.
Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat objaviti će se i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.
Prijave na natječaj sa traženim dokazima (navesti kontakt broj telefona ili mobitela) dostavljaju se na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT u roku od deset (10) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ uz naznaku /natječaj za komunalno-prometnog redara/.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Dugi Rat

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
povodom raspisanog javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat
KOMUNALNO-PROMETNOG REDARA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 31/16 od 08.04.2016. godine.
Prijave na natječaj podnose se u roku od deset (10) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Opis poslova radnog mjesta

Komunalno-prometni redar obavlja poslove u skladu s ovlastima sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i općinskim aktima o komunalnom redu, obavlja nadzor i vodi postupke kod remećenja komunalnog reda, obavlja poslove nadzora i pokretanja postupka temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji, vodi upravni postupak i donosi rješenja u predmetima vezanim za provedbu komunalnog reda, izriče mandatne kazne, provodi izvršenje rješenja iz područja komunalnog reda, izdaje obvezni prekršajni nalog prekršiteljima, podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnih i drugih prijava te poduzima druge propisane mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti. Obavlja nadzor i vodi postupke protiv prekršitelja općinske odluke o zabrani građevinskih radova tijekom turističke sezone, kontrolira korištenje javnih površina kao i obavljanje radova na nerazvrstanim općinskim cestama.
Obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom, izdaje naredbe za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, naplaćuje novčanu kaznu za nepropisno zaustavljeno i parkirano vozilo odnosno izdaje obavezni prekršajni nalog sukladno zakonu, izrađuje izvješća i zapisnike, te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i općinskog načelnika.

Podaci o plaći

Plaću radnog mjesta koje se popunjava čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje se službenik prima i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem:

 1. pisanog testiranja i
 2. intervjua.

Prije početka pisanog testiranja od kandidata će se na uvid zatražiti odgovarajuća isprava (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. Nakon što se utvrdi identitet kandidata započinje se sa pisanim testiranjem.
Na pisanom testiranju nije dopušteno koristiti se literaturom ili bilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način ometati ostale kandidate, a mobitel je potrebno isključiti.
Pisani test sastoji se od ukupno 10 pitanja.
Svaki točan odgovor nosi 1 bod i kandidat može na pisanom testu ostvariti najviše 10 bodova.
Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testu, odnosno najmanje 5 točnih odgovora.
Kroz intervju s kandidatima utvrđuje se njihova snalažljivost, komunikativnost, profesionalni ciljevi i motivacija za rad.
Na intervjuu kandidat može ostvariti maksimalno 10 bodova.
Maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti je 20 bodova.
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova i sastavlja izvješće o provedenom postupku.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za pisano testiranje

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,147/14 i 36/15 i to sljedeći članci: članak 1.-18.),
 • Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 10/10 i to sljedeći članci: članak 1.-17., članak 47.-63. i  članak 106.-114.),
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09 i to sljedeći članci: članak 40.-46. i članak 96.-104.),
 • Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ br. 153/13 i to sljedeći članci: članak 42.-60.),
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15 i to sljedeći članci: članak 5., članak 84.-86. i članak 294.),
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te programu i načinu osposobljavanja službenika („Narodne novine“ br. 143/08).

Imena kandidata, mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr i na oglasnoj ploči istog tijela, najmanje pet (5) dana prije održavanja testiranja.

KLASA:112-03/16-01/04
URBROJ:2155/02-04-16-2
Dugi Rat, 08. travnja 2016.

Jedinstveni upravni odjel


Javni natječaj

KLASA: 112-03/16-01/03
URBROJ: 2155/02-02-16-1
Dugi Rat, 05. travnja 2016.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu: ZSN) v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat
REFERENTA – KOMUNALNOG REDARA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Osim općih uvjeta za prijam u službu propisanih člankom 12. ZSN-a, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema (IV. stupanj) građevinske struke,
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • položen vozački ispit B kategorije,
 • znanje rada na računalu.

Radno iskustvo u smislu članka 13. ZSN-a je radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima, kao i radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama, i to ostvareno na poslovima odgovarajuće (u ovom natječaju tražene) stručne spreme i struke.
Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu.
Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili putovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (svjedožba o završnom ispitu),
 • dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, dostaviti dokaz pod a) i b):
  a) elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) pribavljen za vrijeme trajanja natječaja, kojeg HZMO izdaje na osobni zahtjev osiguranika na šalterima svojih područnih službi/ureda;
  b) preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca koja sadrži podatke o vrsti poslova koje je kandidat obavljao, stručnu spremu i struku potrebnu za obavljanje tih poslova kao i vremensko razdoblje u kojem su poslovi obavljani.
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (preslik),
 • uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest (6) mjeseci (preslik) – kandidati/kinje koji na vrijeme ne pribave navedeno uvjerenje, dužni su dostaviti preslik zahtjeva kojim su od nadležnog suda zatražili  njegovo izdavanje, dok će uvjerenje dostaviti naknadno,
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a (potpis na izjavi ne treba ovjeravati),
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslik vozačke dozvole).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom  javnom natječaju.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Protiv navedene obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.
Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat objaviti će se i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.
Prijave na natječaj sa traženim dokazima (navesti kontakt broj telefona ili mobitela) dostavljaju se na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT u roku od deset (10) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ uz naznaku /natječaj za referenta-komunalnog redara/.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Dugi Rat

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
povodom raspisanog javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat
REFERENTA – KOMUNALNOG REDARA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 31/16 od 08.04.2016. godine.
Prijave na natječaj podnose se u roku od deset (10) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Opis poslova radnog mjesta

Referent – komunalni redar obavlja poslove u skladu s ovlastima sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i općinskim aktima o komunalnom redu, obavlja nadzor i vodi postupke kod remećenja komunalnog reda, obavlja poslove nadzora i pokretanja postupka temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji, vodi upravni postupak i donosi rješenja u             predmetima vezanim za provedbu komunalnog reda, izriče mandatne kazne, provodi izvršenje rješenja iz područja komunalnog reda, izdaje obvezni prekršajni nalog prekršiteljima, podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnih i drugih prijava te poduzima druge propisane mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti. Obavlja nadzor i vodi postupke protiv prekršitelja općinske odluke o zabrani građevinskih radova tijekom turističke sezone, kontrolira korištenje javnih površina kao i obavljanje radova na nerazvrstanim općinskim cestama te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i općinskog načelnika.

Podaci o plaći

Plaću radnog mjesta koje se popunjava čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje se službenik prima i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem:

 1. pisanog testiranja i
 2. intervjua.

Prije početka pisanog testiranja od kandidata će se na uvid zatražiti odgovarajuća isprava (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. Nakon što se utvrdi identitet kandidata započinje se sa pisanim testiranjem.
Na pisanom testiranju nije dopušteno koristiti se literaturom ili bilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način ometati ostale kandidate, a mobitel je potrebno isključiti.
Pisani test sastoji se od ukupno 10 pitanja.
Svaki točan odgovor nosi 1 bod i kandidat može na pisanom testu ostvariti najviše 10 bodova.
Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testu, odnosno najmanje 5 točnih odgovora.
Kroz intervju s kandidatima utvrđuje se njihova snalažljivost, komunikativnost, profesionalni ciljevi i motivacija za rad.
Na intervjuu kandidat može ostvariti maksimalno 10 bodova.
Maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti je 20 bodova.
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova i sastavlja izvješće o provedenom postupku.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za pisano testiranje

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,147/14 i 36/15 i to sljedeći članci: članak 1.-18.)
 • Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 10/10 i to sljedeći članci: članak 1.-17., članak 47.-63. i  članak 106.-114.)
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09 i to sljedeći članci: članak 40.-46. i članak 96.-104.)
 • Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ br. 153/13 i to sljedeći članci: članak 42.-60.)

Imena kandidata, mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr i na oglasnoj ploči istog tijela, najmanje pet (5) dana prije održavanja testiranja.

KLASA: 112-03/16-01/03
URBROJ: 2155/02-04-16-2
Dugi Rat, 08. travnja 2016.

Jedinstveni upravni odjel


Javni natječaj

za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Na temelju članka 17. i 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu: ZSN) općinski načelnik Općine Dugi Rat raspisuje … opširnije!


Poziv

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu VIŠEG REFERENTA ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, dana 26. studenog 2015. godine,  objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(pisano testiranje)

Na pisano testiranje mogu pristupiti sljedeći kandidati/kinje:

 1. RENATA ČULIĆ
 2. MARINA VUKOVIĆ
 3. MATEA BRAIČIĆ
 4. STIPE KUVAČIĆ
 5. MIRJANA GRABIĆ

a isto će se održati dana 03. prosinca 2015. godine (četvrtak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Dugi Rat na adresi Poljička cesta 133, Dugi Rat (ulaz sa Trga).
Testiranje će se obaviti sukladno obavijesti i uputama koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr.
Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Smatra se da je kandidat, koji navedenog dana i u zakazano vrijeme nije pristupio testiranju, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat neposredno prije početka testiranja.
Ostalim podnositeljima prijava dostaviti će se pisana obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Protiv takve obavijesti nema se pravo podnošenja pravnog lijeka.
Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat istog dana u 13,00 sati kada će biti objavljen i raspored intervjua.

KLASA: 112-03/15-01/04
URBROJ: 2155/02-04-15-4
Dugi Rat, 26. studenog 2015.

Povjerenstvo za provedbu natječaja


Obavijest i upute kandidatima

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
povodom raspisanog javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat
VIŠEG REFERENTA ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 122/15 od 06.11.2015. godine.
Prijave na natječaj podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Opis poslova radnog mjesta

Viši referent za financije, gospodarstvo i EU fondove obavlja sljedeće poslove:

 • obavlja sve poslove vezane za komunalnu i grobnu naknadu od utvrđivanja obveze plaćanja istih naknada pravnim i fizičkim osobama, ažurira matičnu bazu podataka, obračunava zaduženje komunalne naknade, vrši izračun i izdaje rješenja o komunalnoj i grobnoj naknadi, šalje uplatnice i račune obveznicima plaćanja, vodi blagajničko poslovanje i preuzima dokumentaciju (obračun putnih naloga za službeni put, isplaćuje troškove prijevoza, račune isplaćene u gotovini), vodi knjigu izlaznih računa i vrši obračun potrošnje goriva službenih vozila prema putnim radnim listama,
 • evidentira zaduženja i naplatu komunalnog doprinosa i izdanih koncesijskih odobrenja,
 • temeljem sklopljenih ugovora zadužuje i šalje račune za zakupninu poslovnih prostora u vlasništvu Općine, kao i za privremeno korištenje javno prometnih površina,
 • obavlja poslove naplate općinskih prihoda i knjiži uplate izvršene putem žiro računa,
 • priprema i obrađuje podatke za ovrhe općinskih prihoda, provodi postupke prisilne naplate sukladno Općem poreznom zakonu i sudjeluje u žalbenim postupcima, sastavlja izvješća o provedenim postupcima ovrhe komunalne naknade i komunalnog doprinosa te općenito o naplati općinskih prihoda,
 • prati natječaje i priprema potrebnu dokumentaciju za prijavu na natječaje/pozive za sufinanciranje nadležnih institucija,
 • prati propise europske unije i sudjeluje u pripremi projektne dokumentacije vezano uz EU fondove te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i općinskog načelnika.

Podaci o plaći

Plaću radnog mjesta koje se popunjava čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje se službenik prima i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem:

 1. pisanog testiranja i
 2. intervjua.

Prije početka pisanog testiranja od kandidata će se na uvid zatražiti odgovarajuća isprava (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. Nakon što se utvrdi identitet kandidata započinje se sa pisanim testiranjem.
Na pisanom testiranju nije dopušteno koristiti se literaturom ili bilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način ometati ostale kandidate, a mobitel je potrebno isključiti.
Pisani test sastoji se od ukupno 20 pitanja iz 4 područja.
Svaki točan odgovor nosi 1 bod i kandidat može na pisanom testu ostvariti najviše 20 bodova.
Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testu, odnosno najmanje 10 točnih odgovora.
Kroz intervju s kandidatima utvrđuje se njihova snalažljivost, komunikativnost, profesionalni ciljevi i motivacija za rad.
Na intervjuu kandidat može ostvariti maksimalno 10 bodova.
Maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti je 30 bodova.
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova i sastavlja izvješće o provedenom postupku.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za pisano testiranje

 1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,  84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14)
 2. Opći porezni zakon („Narodne novine“ br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13 i 26/15)
 3. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15)
 4. Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 30/15) i to sljedeći članci: članak 10.-14. + Brošura: Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020. – Popis mjera s osnovnim informacijama i to: MJERA 6 i MJERA 7 (pronaći na stranici Ministarstva poljoprivrede RH)

Imena kandidata, mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr i na oglasnoj ploči istog tijela, najmanje pet (5) dana prije održavanja testiranja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja


Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje PROČELNIKA/CE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE DUGI RAT – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, dana 14. srpnja 2015. godine, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(pisano testiranje)

Na pisano testiranje mogu pristupiti sljedeći kandidati/kinje:

 1. TOMISLAV JONIĆ
 2. SILVIJA BOROVAC
 3. VESNA CINDRO OSTOJA

a isto će se održati dana 22. srpnja 2015. godine (srijeda) s početkom u 08,30 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Dugi Rat na adresi Poljička cesta 133, Dugi Rat (ulaz sa Trga).
Testiranje će se obaviti sukladno obavijesti i uputama koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr.
Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Smatra se da je kandidat, koji navedenog dana i u zakazano vrijeme nije pristupio testiranju, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat neposredno prije početka testiranja.
Ostalim podnositeljima prijava dostaviti će se pisana obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv takve obavijesti.
Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat, dana 23. srpnja 2015. godine (četvrtak) u 11h. Istog dana bit će objavljen i raspored intervjua, koji će se održati u nekoliko narednih dana po objavi navedenih rezultata.

KLASA: 112-03/15-01/03
URBROJ: 2155/02-02-15-3
Dugi Rat, 14. srpnja 2015.

Povjerenstvo za provedbu natječaja


Natječaj za pročelnika

KLASA: 112-03/15-01/03
URBROJ: 2155/02-02-15-1
Dugi Rat, 27. svibnja 2015.

Na temelju članka 17. i 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZSN) općinski načelnik Općine Dugi Rat raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Osim općih uvjeta za prijam u službu propisanih člankom 12. ZSN-a, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravnog smjera,
 • najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje  upravnim tijelom,
 • položen državni stručni ispit,
 • znanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit B kategorije.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Uvjet magistra odnosno stručnog specijalista ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu pravne struke, a temeljem odredbe članka 35. stavak 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10 i 125/14).
Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti imenovana, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od imenovanja.Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili putovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, dostaviti dokaz pod a) i b):
  a) elektronički zapis ili preslika potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
  b) preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca koja sadrži podatke o vrsti poslova koje je kandidat obavljao, stručnu spremu i struku potrebnu za obavljanje tih poslova kao i vremensko razdoblje u kojem su poslovi obavljani.
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (preslik),
 • uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest (6) mjeseci (preslik),
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a (potpis na izjavi ne treba ovjeravati),
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslik vozačke dozvole).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o imenovanju.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom  javnom natječaju.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Protiv navedene obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.
Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat objaviti će se i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.
Prijave na natječaj sa traženim dokazima (navesti kontakt broj telefona ili mobitela) dostavljaju se na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ uz naznaku /natječaj za pročelnika/.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA (PDF)

Općina Dugi Rat


Oglasi za prijem u službu

Oglas za prijam u službu – REFERENT-KOMUNALNI REDAR
/1 izvršitelj/ica/ na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci

Na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Omiš dana 12. siječnja 2014. godine objavljen je oglas na određeno vrijeme za prijam u službu na navedeno radno mjesto sadržaja kako slijedi.
Zadnji dan roka za podnošenje prijava je 19. siječnja 2014. godine.

Oglas za prijam u službu
u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat na radno mjesto REFERENT – KOMUNALNI REDAR, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci.

Osim općih uvjeta za prijam u službu propisanih člankom 12. ZSN-a, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema (IV. stupanj) tehničke ili društvene struke,
 • položen državni stručni ispit,
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen vozački ispit B kategorije,
 • znanje rada na računalu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.
Kandidat se prima u radni odnos na određeno vrijeme od šest mjeseci, uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit.
Na oglas se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti i sljedeće:

 • životopis
 • preslik osobne iskaznice
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedožbe)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik uvjerenja)
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:
  • elektronički zapis ili preslika potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
  • preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja sadrži podatke o vrsti poslova koje je radnik obavljao, stručnu spremu i struku potrebnu za obavljanje tih poslova kao i vremensko razdoblje u kojem su poslovi obavljani)
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslik vozačke dozvole)
 • preslik uvjerenja nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest (6) mjeseci
 • vlastoručno potpisana izjava kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a (potpis na izjavi ne treba ovjeravati).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Protiv navedene obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, obvezni su pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem psihologijske procjene, pisanog testiranja i intervjua. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri, povukao prijavu na oglas.
Na web stranici www.dugirat.hr objaviti će se način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata.
Prijave na oglas s traženim dokazima podnose se na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT u roku od osam (8) dana od dana objave oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje, Ispostava Omiš, uz naznaku /oglas za komunalnog redara/.
Mole se kandidati da u svojoj prijavi navedu kontakt telefon ili mobitel.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-03/15-01/07
URBROJ: 2155/02-02-15-1
Dugi Rat, 12. siječnja 2015.

Općina Dugi Rat

Skip to content